Generalforsamling i foreningen Science Museernes Venner

Science Museernes Venner indkalder til ordinær generalforsamling torsdag 30. marts 2023 kl. 19.30 på Steno Museet.

Dagsorden 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Eventuelle forslag (der er ikke indkommet forslag)

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår

6. Orientering om aktiviteter på Science Museerne ved direktør Bent Lorenzen

7. Valg til bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse består af Jesper Schou-Jørgensen (formand), Hans Buhl (næstformand, udpeget af Science Museerne), Kristian Jacobsen (kasserer), John Frentz (sekretær) og Charlotte Trolle Olsen (udpeget af Science Museerne).
På valg er Kristian Jacobsen, som ikke genopstiller.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Nuværende suppleanter er Helle Boelskifte Andersen (opstiller til bestyrelsen) og Jesper Matthiasen (genopstiller ikke).

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Nuværende revisor er Knud Erik Sørensen, og revisorsuppleant er Bjarne Toft.

10. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil herbarieadministrator Birgitte Bergmann fortælle om Aarhus Universitets Herbarium, som hører under Science Museerne, og bagefter vise rundt på herbariet.
Bestyrelsen for Science Museernes Venner