PUBLIKATIONER

Publikationer om videnskabshistoriske emner fra Steno Museet

Du kan købe en lang række publikationer på Steno Museet, hvor du får mulighed for at dykke ned i videnskabshistoriske emner. De fleste er udgivet af Steno Museets Venner, hvor du også modtager Stenomusen gratis ved medlemskab. Nedenfor kan du læse korte beskrivelser af publikationernes indhold. 

Publikationerne kan købes i Steno Museets butik, i Science Museernes webshop eller bestilles ved henvendelse til museet på telefon 8715 5415 eller e-mail sm@au.dk.

Ved køb af 20 eksemplarer eller flere af en bog ydes 15 % rabat. Overskuddet ved bogsalget går ubeskåret til Steno Museet. 

Mange af publikationerne findes også som e-bøger. De kan købes fra en række net-boghandlere eller lånes fra bibliotekernes eReolen.

Vi ønsker alle god læselyst!

Hemming Andersen: En videnskabsmand af rang

32 sider - 35,00 kr. Findes også som e-bog.

Overhofmarskal A. W. Hauch er ikke kendt af ret mange danskere i dag. Men i sin samtid var han en højt anskrevet videnskabsmand, som bl.a. skabte en af de største og bedste samlinger af videnskabelige instrumenter i Europa. Bogen handler om Hauchs liv, som mod hans vilje var mere præget af administrative pligter for den enevældige konge end af hans interesse for fysik og kemi. Omtalen af Hauchs samling, "det physiske cabinet", giver et udmærket indtryk af oplysningstidens eksperimentalfysik.

Kirsti Andersen og Keld Nielsen: Synspyramider og forsvindingspunkter. Træk af historien om geometri og perspektivlære

37 sider - 45,00 kr. Findes kun som e-bog

Perspektivlæren er teorien for, hvorledes man afbilder rumlige ting på en plan flade. Gennem tiderne har dens love virket som trylleri på mange. I denne bog fortælles træk af historien om perspektivlære og geometri med start i 1435, hvor der for første gang blev beskrevet en matematisk model for perspektivtegning. Den slutter i anden halvdel af 1700-tallet med at fortælle om forsøgene på at bygge bro over den kløft, som teorien havde skabt mellem kunstnere og matematikere. 

Kirsti Andersen: G.F.A. de L'Hospital - Analyse af de uendeligt små størrelser til forståelse af kurver

64 sider - UDSOLGT

Bag den kryptiske titel på L'Hospitals bog gemmer sig den første lærebog i differentialregning; den var skrevet på fransk og blev udgivet i 1696. Bogen har en dramatisk tilblivelseshistorie, som er beskrevet i indledningen til oversættelsen. De valgte uddrag indeholder regneregler for differentialer, eksempler på anvendelse af differentialer til løsning af opgaver og den regel, der kaldes L'Hospitals regel.

Kirsti Andersen: Hvor kommer vektorerne fra?

36 sider - 40,00 kr. - Findes også som e-bog

Vektorer er matematiske redskaber for mange, hvoraf nogle spørger: "hvor kommer de fra?" I publikationen vises, at vektorerne har deres rødder i forskellige matematiske discipliner. Specielt følges udviklingen fra en geometrisk fortolkning af de komplekse tal over et ønske om at finde "tredimensionale komplekse tal" til indførelsen af firedimensionale tal (kvaternioner), hvoraf vektorerne blev udspaltet.

Kirsti Andersen: Christiaan Huygens - Om Regning på Lykkespil

40 sider -40,00 kr. Findes også som e-bog.

Terningespil har været kendt siden oldtiden, og vinderchancer har været fornemmet intuitivt. Den nederlandske videnskabsmand Christiaan Huygens formaliserede udregningen af chancer for at vinde i spil og udgav i 1657 det første trykte bidrag til sandsynlighedsregningens udvikling. Dette er her udgivet i dansk oversættelse sammen med en redegørelse for dets historiske betydning og en kort biografi af Huygens.

Malene Marie Bak: Matematik i Danmark 1500-1700

52 sider - 65,00 kr. Findes også som e-bog.

Denne bog handler om matematikken i Danmark i 1500-tallet og 1600-tallet. Datidens matematikere præsenteres gennem deres faglige interesser, ansættelsesforhold og korte skildringer af deres livsforløb. Formålet er at give et helhedsbillede af, hvilke mennesker der dyrkede matematik, hvad de lavede, hvilke lærebøger de havde adgang til og i det hele taget, hvilke vilkår de havde.

Hans Buhl: To veje til fjernsynet

80 sider - 50,00 kr. 

Det moderne fjernsyn er et rent elektronisk apparat. Men sådan har det ikke altid været. De første fjernsynsapparater, som blev lavet i 1920'erne, var tværtimod mekaniske. Bogen beskriver oprindelsen af de to systemer og forklarer, hvorfor kun den elektroniske metode slog igennem. I løbet af den historiske fremstilling skitseres fjernsynets virkemåde. Desuden antydes nogle af de mange forhold, som er med til at styre og påvirke den teknologiske udvikling.

Hans Buhl: Tycho Brahe - Liv, gerning og instrumenter 

58 sider - 65,00 kr. Findes også som e-bog

I 1598 udgav Tycho Brahe et stort værk, hvori han detaljeret beskrev sine instrumenter og observatorier. Desuden gav han en udførlig oversigt over sit liv og sine videnskabelige resultater. Denne oversigt er gengivet i dansk oversættelse i denne bog. Derudover rummer den resumeer af ca. halvdelen af Tychos instrumentbeskrivelser. Flere af de omtalte instrumenter kan ses i rekonstruktion på Steno Museet.

Hans Buhl: Sfærernes harmoni - en videnskabshistorie om forholdet mellem musik og fysik

88 sider - 85,00 kr. Findes også som e-bog.

Musik og fysik opfattes i dag af de fleste som tilhørende to forskellige kulturer: den humanistiske og den naturvidenskabelige. Men i et par årtusinder bidrog de to fag i frugtbar vekselvirkning til beskrivelsen og forståelsen af omverdenen. Bogen fortæller historien om de to fags udvikling fra enhed til modsætning med særlig fokus på den naturvidenskabelige revolution i 1600-tallet.

Hans Buhl, Donald Jerne og Haidee Walther-Larsen: 13 rigtige? Danske nobelpriser gennem 100 år 

36 sider - 20,00 kr.

13 danskere – alle mænd – har modtaget Nobelprisen og er dermed blevet udvalgt som særligt fremragende inden for deres felt. Disse personer er portrætteret i dette hæfte, som også omtaler de danskere, som vides at have været indstillet til prisen uden at få den. Desuden giver det en introduktion til Alfred Nobel og hans eftertragtede pris. Hæftet, som også findes i en engelsk udgave, blev udgivet i forbindelse med Steno Museets særudstilling om Nobelprisen, men kan læses uafhængigt heraf.

Hans Buhl, Ole J. Knudsen og Axel V. Nielsen: Ole Rømer-Observatoriet – forskning og folkeoplysning i 100 år

144 sider - 130,00 kr.

Siden 1911 har der ligget et astronomisk observatorium i Århus. Ole Rømer-Observatoriet blev efter en turbulent start drevet af kommunen, indtil Aarhus Universitet i 1956 overtog det. Der har fra tid til anden været både kontroverser og trusler om lukning, men arbejdet på observatoriet har også bidraget til den danske astronomis udvikling. I dag forskes der ikke længere på stedet. Derimod udfylder observatoriet en vigtig folkeoplysende opgave.

Lise Funder & Morten A. Skydsgaard (red.): Det uperfekte barn

160 sider - 198,00 kr.

Bogen Det Uperfekte Barn blev udgivet i forbindelse med Steno Museets særudstilling af samme navn. Den sætter i 11 kapitler fokus på medfødte handicap. Den belyser emnet ud fra bl.a. naturvidenskabelige, kulturelle og kunstneriske vinkler og kan med fordel bruges som introduktion til og perspektivering af emnet. Den kan købes i Steno Museets butik eller direkte fra Aarhus Universitetsforlag.

Kate Grønlund og Olaf Pedersen: Hvad et kobberstik kan fortælle

20 sider - 20,00 kr. Findes også som e-bog

Der er næsten ikke den gren af videnskabelig eller kunstnerisk udfoldelse - aktuel som historisk - der ikke har fundet ind i Le Clercs kobberstik fra 1698. Heftet viser vej gennem mylderet af detaljer og folder dermed billedet ud, så det kan fortælle sin historie om, at eksperimentalvidenskaben for alvor har slået rod på alle områder. Overalt i billedet tælles, måles og vejes der, og der bygges. Men der spilles også på lyre, males, tegnes, reciteres, læses i hænder og studeres heraldik

Anja Skaar Jacobsen og Svend Larsen: H.C. Ørsteds Selvbiografi

68 sider - 25,00 kr. Findes også som e-bog. 
H. C. Ørsted skrev i 1828 en kort selvbiografi, som blev trykt i Kofods Conversations-Lexicon. Da det kun findes i få eksemplarer, er selvbiografien her udgivet som særskilt publikation sammen med nogle af Ørsteds kortere selvbiografiske optegnelser, som ikke tidligere har været udgivet. Teksterne er udgivet med indledning og efterskrift af adjunkt, ph.d Anja Skaar Jacobsen og vicedirektør, cand. mag. Svend Larsen.

Ole Knudsen: Elektromagnetisme 1820-1900

50 sider - 60,00 kr. Findes også som e-bog.

Den elektromagnetiske teori, der doceres i moderne lærebøger, består af en række elementer, der er skabt af forskellige personer i tiden fra Ørsteds opdagelse i 1820 af elektromagnetismen til Lorentz' elektronteori fra 1890'erne. Bogen giver en sammenhængende fremstilling af disse elementers tilblivelse. Der er lagt vægt på at skildre, hvordan grundlæggende begreber er opstået og har udviklet sig.

Helge Kragh: Omkring Kopernikus

96 sider - 75,00 kr.  Findes også som e-bog. 

Indførelsen af det heliocentriske verdensbillede var et vigtigt skridt i astronomiens historie. Denne bog rummer uddrag af tre af de væsentligste kilder til den kopernikanske kosmologi fra første halvdel af 1500-tallet. Ingen af dem har tidligere været udgivet på dansk. Kilderne er i indledningsafsnittet sat ind i en historisk ramme, der bl.a. indeholder oplysninger om tilblivelseshistorien for Kopernikus' hovedværk De revolutionibus.

Keld Nielsen: Hvordan Danmarkskortet kom til at ligne Danmark

60 sider - 65,00 kr. Findes også som e-bog

Bogen fortæller om Videnskabernes Selskabs banebrydende opmålingsarbejde 1762-1820 med fokus på det opmålingstekniske. Bogen er tillige en kort oversigt over landmålingens historie, hvoraf det fremgår, at landmåling er et barn af astronomien. På den tekniske side beskrives triangulation og gradmåling med udviklingen over brug af kikkerter til nutidens teodolitter. Fremtrædende navne i persongalleriet er Jean Picard, Caspar Wessel, H.C. Ørsted og især Thomas Bugge.

Olaf Pedersen: Niels Stensens videnskabelige liv

48 sider - 55,00 kr. Findes også som e-bog.

Nicolaus Steno er en latiniseret udgave af Niels Stensen og efter ham har Steno Museet fået sit navn. Niels Stensen var både en dansk forsker af verdensry og en indtagende kristen personlighed. Men hvem var han? - og hvilke videnskabelige arbejder har han udført? Det giver denne bog et kortfattet svar på. I et letforståeligt sprog beskrives hans levned, og der gives en første indføring i hans videnskabelige liv og dettes mange og store resultater.

Olaf Pedersen: Tycho Brahe og astronomiens genfødsel

34 sider - 45,00 kr. Findes også som e-bog

Bogen påviser, at den moderne astronomi blev født på øen Hven i Øresund. Tycho Brahe var en fremragende observator, der med nye instrumenter og observationsteknikker før kikkertens indførelse forbedrede positionsbestemmelserne af himmellegemerne med en faktor 10 til 20. Tycho beskrives som en forsker, der brød med traditionen, men bogen giver desuden en forklaring på, at den dristige astronom ikke tog springet til det kopernikanske system.

Morten A. Skydsgaard & Line Stald (red.): Kend din kropspolitik

144 sider – 98,00 kr. - UDSOLGT

Kend din kropspolitik forsøger ved hjælp af oplysning, humor og debat at gøre de unge bevidste om, hvordan omgivelserne påvirker dem i opfattelsen af deres egen krop. Bogen fokuserer på billedmanipulation af modebilleder, reklamer for usund mad og idræt. Hvert afsnit indeholder også "en ung fortæller", som præsenterer de unges egne erfaringer med emnet. Kend din kropspolitik henvender sig til 12-16-årige, men kan læses af alle.

Frede Storborg og Aase Roland Jacobsen: Krudt og Kugler

44 sider - 50,00 kr. 

Krudt og fyrværkeri har været kendt og brugt i ca. tusinde år. I den periode har den militære anvendelse af krudt og andre sprængstoffer haft afgørende indflydelse på historiens gang. Men disse stoffer har tillige haft en udstrakt civil anvendelse til gavn og glæde for menneskeheden. Bogen, som rummer tekster og billeder fra Steno Museets særudstilling Krudt og Kugler, fortæller om krudtet og fyrværkeriets historie, kemi og anvendelse.

Hanne Teglhus & Morten A. Skydsgaard (red.): Ole Worm - Liv og videnskab

56 sider - 60,00 kr. 

Bogen rummer følgende bidrag om denne store renæssancevidenskabsmand og hans tid: Troels Rønsholdt, ”Ole Worm - familie, baggrund og opvækst”, Helge Kragh, ”Ole Worm og videnskaben i senrenæssancen”, Camilla Mordhorst, ”Det kuriøse kabinet som laboratorium”, Chr. Adamsen, ”Ole Worm som antikvar”, Jens Vellev, ”Ole Wormsdage som blev til Tyge Brahesdage”, Mette Smed, ” Ole Worms slægtsportrætter”, Rosamond Purcell, ”Museum Wormianum: Fra kobberstik til 3D”.

Karen Thorsen, Henrik Kragh Sørensen, Knud Erik Sørensen: René Descartes og hans Geometri – med en oversættelse af 1. bind

67 sider i A4 - 95,00 kr. Findes også som e-bog

Bogen indeholder en oversættelse af første bind af Descartes' matematiske værk, La Géométrie, hvor sproget og fagterminologien er moderniseret af hensyn til læserens matematiske forståelse. I et appendiks er en rent filologisk oversættelse medtaget. I et af bogens kapitler er værkets vanskeligste problem, Pappos-uddraget, behandlet og belyst med flere gennemregnede eksempler. Som supplement til oversættelserne indeholder bogen en kort biografi og et kapitel, hvor Descartes' Geometri sættes ind i matematikhistorisk belysning. 

Pia Villadsen: Det periodiske systems historie

44 sider - 50,00 kr. Findes også som e-bog.

Bogen giver hovedlinjerne i udviklingen af teorien om materiens opbygning fra forestillingen om de fire elementer til vore dages ide om godt 100 forskellige grundstoffer. Hovedvægten ligger på etableringen af grundstofbegrebet og ikke mindst forsøgene på at ordne grundstofferne i et system på grundlag af deres kemiske og fysiske egenskaber. Courtines’ udgave af det periodiske system fra 1925 findes som udklipsark i bogen, så man selv kan samle dette rumlige system.

 

Laila Zwisler: Galilei og Jordens Rotation

39 sider - 37,50 kr. Findes kun som e-bog.

Bogen handler om en virkelig kontrovers: roterer jorden om sin egen akse eller ej? For os er svaret givet på forhånd, men hvis man tager modstandernes argumenter alvorligt, vil man opdage, at svaret ikke var så lige til i 1600-tallet. I sit hovedværk Dialog om de to fremherskende verdenssystemer diskuterer videnskabsmanden Galileo Galilei for og imod to forskellige opfattelser. Men Galilei er ikke objektiv!

Peter Øhrstrøm: Tidens gang i tidens løb

92 sider - 75,00 kr. 

Bogen giver et godt overblik over tidsmålingens historie og tidsbegrebets idéhistorie fra antikken og frem til vor tids atomure og Virtual Reality. Den spændende historie om tidsbegrebet gennem tiderne, herunder indførelsen af verdenstid, dansk tid og det verdensomspændende tidszonesystem, urets udvikling, den fjerde dimension, tidens tyranni samt tiden og kunsten er nogle af de meget forskellige emner, forfatteren tager op.