Generalforsamling i foreningen Science Museernes Venner

Science Museernes Venner indkalder til ordinær generalforsamling onsdag 20. marts 2024 kl. 19.30 i Væksthusene, Peter Holms Vej, 8000 Aarhus C.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Eventuelle forslag (der er ikke indkommet forslag)

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår

6. Orientering om aktiviteter på Science Museerne ved direktør Bent Lorenzen

7. Valg til bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse består af Jesper Schou-Jørgensen (formand), Hans Buhl (næstformand, udpeget af Science Museerne), Helle Boelskifte Andersen (kasserer), John Frentz (sekretær) og Charlotte Trolle Olsen (udpeget af Science Museerne).
På valg er Jesper Schou-Jørgensen og John Frentz.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

Nuværende suppleanter er Jesper Matthiasen og Ole Sonne (begge er villige til genvalg).

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende revisor er Knud Erik Sørensen, og revisorsuppleant er Bjarne Toft.

10. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vil der være en rundvisning i Væksthusene.

Bestyrelsen for Science Museernes Venner