Generalforsamling i foreningen Steno Museets Venner

Steno Museets Venner indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30 på Steno Museet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i de forløb­ne to år forelægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag

  • Bestyrelsen fremlægger forslag til ny vedtægt.
  • Både den gældende vedtægt og forslaget til ny vedtægt kan ses på Science Museernes hjemmeside.

De væsentligste ændringer er formuleringer om:

  • at foreningen ændrer navn til Science Museernes Venner
  • at foreningen og Science Museerne i fællesskab vil udgive et tidsskrift, Stenomusen, som rummer både faglige artikler og kommunikation fra museerne og foreningen
  • at sammensætningen af foreningens bestyrelse ændres, så den består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to medlemmer udpeget af Science Museerne

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalen­derår

6. Orientering om aktiviteter på Steno Museet ved di­rektør Bent Lorenzen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Den nuværende bestyrelse består af Bjarning Grøn (formand), Hans Buhl (næstformand), Vibeke Reinhardt (kasserer), John Frentz (sekretær) og Jesper Schou-Jørgensen.
På valg er Bjarning Grøn, Vibeke Reinhardt og John Frentz.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Nuværende suppleanter er Helle Boelskifte Andersen og Jesper Matthiasen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Nuværende revisor er Kristian Jakobsen, og revisorsuppleant er Jesper Lützen.

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Morten Skydsgaard fortælle om den prisbelønnede medicinhistoriske udstilling Videnskab er lidenskab.

Bestyrelsen for Steno Museets Venner