HVAD STØTTER FONDEN?

Der kan ifølge fondens vedtægter gives støtte til:

  • Udgivelse af videnskabshistoriske og teknologihistoriske publikationer. Emnerne kan behandles såvel faghistorisk som tværfagligt, og der kan ydes støtte til både trykte publikationer, film, billeder og andet audiovisuelt materiale. Både publikumsorienterede publikationer med et fagligt korrekt, alment oplysende, let tilgængeligt indhold og publikationer på et mere udpræget fagligt niveau, herunder f.eks. eksamensarbejder, specialer eller projekter, kan modtage støtte. Skildringer af historiske personers virke skal, så vidt muligt, også omfatte de sædvanligvis "usynlige" medarbejderes indsats og forhold. Publikationerne skal være på dansk eller et af de europæiske hovedsprog og, alt efter egnethed, registreres i internationale databaser (abstraktværker).
  • Foredragsvirksomhed af alment oplysende karakter.
  • Fremstilling af demonstrationsmodeller.
  • Tidsbegrænsede udstillinger.
  • Afprøvning af gamle midler og metoder. Forsøg og resultater skal offentliggøres i tidsskrifter, bøger eller rapporter, hvis indhold registreres i internationale databaser (abstraktværker).
  • Restaurering af genstande af væsentlig historisk værdi.

Hvis en udgivelse eller aktivitet alene er muliggjort af fondens støtte, skal det, på passende vis og sted, oplyses, at der er modtaget støtte fra fonden.

Der kan ikke ydes tilskud til opgaver af drifts- og vedligeholdsmæssig art.